});

 

Privacyverklaring voor sollicitanten

 

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over je wanneer je bij ons solliciteert naar een baan, stageplek of afstudeeropdracht. Wij hanteren daarbij de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn:

  • Je naam, woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummers.
  • Je geboortedatum, burgerlijke staat en nationaliteit (indien je dit aan ons verstrekt).
  • Je opleidingsgeschiedenis en arbeidsverleden.
  • Andere informatie in je curriculum vitae of andere documenten of informatie die je aan ons verstrekt.
  • Alle andere informatie die je mogelijk aan ons verstrekt.

Waar komt die informatie vandaan?
Wij verkrijgen deze informatie rechtstreeks van jou, via onze website, evenals van derden zoals wervingsbureaus. We kunnen deze ook verkrijgen via jouw openbare profielen die online beschikbaar zijn.

Hoe gebruiken wij die informatie en op basis van welke wettelijke grondslag doen we dat?
We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen:

  • Om VanMeijel in staat te stellen om de juiste afweging te maken over je geschiktheid voor de functie waarop je solliciteerde.
  • Om VanMeijel in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.
  • Om wervingbeslissingen te maken.
  • Om je sollicitatie te kunnen opvolgen en je over de vervolgstappen te kunnen informeren.

Met wie delen we deze informatie?
VanMeijel verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
VanMeijel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen. Je sollicitatiegegevens bewaren we één maand op onze website. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart VanMeijel de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken.
VanMeijel kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een ‘zakelijke behoefte’ bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door het curriculum vitae van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Hiervoor vraagt VanMeijel altijd eerst toestemming. In dat geval worden de gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard, is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van VanMeijel verwijderd.

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming. Wanneer je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, zullen wij ervoor zorgen dat je wordt uitgeschreven van de genoemde berichten. 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van sollicitanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt de mogelijkheid om via een schriftelijke aanvraag jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, of zaken waarvan je wilt dat wij die niet mogen inzien, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht na een schriftelijk aanvraag je verzoek niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacyverklaring voor sollicitanten
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

© 2020 • Van Meijel Automatisering

Duit 8  •  8305 BB  •  Emmeloord